Rosh Hashana starts Monday night 9/6
(yup, Labor Day!

Yom Kippur starts Wednesday night 9/15